Regulamin

 1. Usługa dostępu do płatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez Magnetes Pictures Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie,Unit 26,,Park West Enterprise Centre,Nangor Road, Dublin 12.
 2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej "Regulamin").
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie Kinomaniak.eu Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie lub Aplikacji metodami.
  1. Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu.
 5. Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Użytkownika, wymagają rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez stronę internetową www.kinomaniak.eu. Rejestracja w Serwisie i utworzenie konta jest konieczne do celów autoryzacji.
 6. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej „Formularz”), w tym:
  • podanie adresu email
  • podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, zawierającego co najmniej 6 znaków, w tym małych i wielkich liter (bez polskich znaków) i co najmniej jednej cyfry
  • udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług,
  • akceptację Regulaminu Serwisu.
 7. Akceptacja Regulaminu Serwisu w celu realizacji Usług ma charakter dobrowolny, jednak aby Użytkownik mógł się zarejestrować w Serwisie wymagane jest zaznaczenie tej opcji, skutkującej także przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy (Regulamin Serwisu).
 8. Po wypełnieniu Formularza, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację unikalnego Konta Użytkownika w Serwisie.
  1. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
 9. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie.
 10. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie
  • Korzystanie z Usługi jest odpłatne.
  • Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
  • Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
  • Usługodawca, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
 11. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:
  • Produkt "Pojedynczy materiał wideo" - dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo określonego w Serwisie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.
  • Produkt "– dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas.  Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do produktu .
 12. Usługodawcy ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
  • wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  • narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 14. Dostęp do serwisu i korzystanie jest możliwe wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet, przy zapewnieniu jej rzeczywistej przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s
 15. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
 16. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 17. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
 18. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Użytkownik jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 19. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Usługodawca. bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję.
 20. Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów
  • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
  • Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Usługodawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.
  • Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.
  •  Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo irlandzkie.
0:00/ 0:00
Slow Fast
 • 0.5
 • 0.6
 • 0.7
 • 0.8
 • 0.9
 • 1
 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.4
 • 1.5